Vrijwilligers vacatures 2017 (maart)

Hieronder vind je de vacatures die in de afbeelding van de Lewabo organisatie structuur geel staan gemarkeerd.

Indien je je aan wilt melden of er meer over wilt weten: neem contact op met bestuur@lewabo.nl of spreek een van de bestuursleden aan.

 

 

Secretaris

De secretaris zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat.

Dit houdt o.a. in :

• neemt ca 12 keer per jaar deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst

• verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen

• verzamelt indien nodig centraal de notulen van overige activiteiten commissies

• houdt een archief bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar

• stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen

• ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt

• geeft mutaties in de verenigingsgegevens door aan de KNLTB

• verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur

• is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen (KNLTB, gemeente, andere verenigingen)

• is verantwoordelijk voor ‘het lief en leed’ binnen de vereniging

 

Bestuurslid senioren (18+)

Verantwoordelijk voor het seniorenbeleid en bijbehorende activiteiten

Dit houdt o.a. in :

• neemt ca 12 keer per jaar deel aan bestuursvergaderingen

• is linking pin tussen de verschillende activiteitengroepen en het bestuur

• coördineert en evalueert het algeheel seniorenbeleid

• stelt een jaarplan op en draagt zorg voor de uitvoering van de activiteiten

• coördineert de taakverdeling binnen de commissie

• onderhoudt contact met de leden en stimuleert hun betrokkenheid

• geef wensen/problemen vanuit de doelgroep senioren aan richting het bestuur en koppelt dit weer terug naar de doelgroep

 

Bestuurlid Facilitair

Verantwoordelijk voor het accommodatiebeleid.

Dit houdt o.a. in :

• neemt ca 12 keer per jaar deel aan bestuursvergaderingen

• is linking pin tussen de groepen kantinebeheer, baanonderhoud, gebouwbeheer, groenbeheer en het bestuur

• coördineert en evalueert het algeheel accommodatiebeleid en al haar onderdelen

• verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van park en gebouwen

• draagt zorg voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving

• stelt een jaarplan op draagt zorg voor de uitvoering

 

Bestuurslid communicatie

Verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de vereniging, inclusief het sponsorbeleid

Dit houdt o.a. in :

• neemt ca 12 keer per jaar deel aan bestuursvergaderingen

• coördineert en evalueert het de interne en externe communicatie en sponsoring van Lewabo

• stelt een jaarplan op betreffende PR, communicatie en sponsoring en draagt zorg voor de uitvoering

• verantwoordelijk voor het verwerven van financiën uit sponsoring, fondsen, subsidies en dergelijke

 

PR

Dit houdt o.a. in :

• promoot de vereniging positief en regelmatig naar buiten

• legt en onderhoudt contact met de leden en externe belanghebbenden (plaatselijke en regionale media)

• stelt zo nodig promotiemateriaal en informatiemateriaal van de vereniging op en houdt het up-to-date

• ontwikkelt zo nodig een huisstijl en ziet toe op het gebruik ervan

• stimuleert de overige commissies/activiteiten om (meer) aan PR te doen en assisteert hierbij

 

Sponsoring

Dit houdt o.a. in :

• coördineert en evalueert het algemeen sponsorbeleid

• legt en onderhoudt het contact met (potentiële) sponsors

• is samen met de penningmeester verantwoordelijk voor de overeenkomsten met de sponsors en ziet toe op de naleving ervan

• behartigt de sponsorbelangen binnen de vereniging

• behartigt de verenigingsbelangen bij de sponsor

• stelt een jaarplan op betreffende de werving van financiële middelen en draagt zorg voor de uitvoering

 

Vrijwilligerscoördinator

Hoofdtaak is het planmatig aandacht besteden aan de vrijwilliger in de tennisvereniging.

Dit houdt o.a. in :

• is de eerst verantwoordelijke voor een planmatige aanpak voor werving en behoud van vrijwilligers (vrijwilligersbeleid)

• adviseert het bestuur en de commissies over het vrijwilligersbeleid

• coördineert de introductie van nieuwe vrijwilligers en de begeleiding en deskundigheidsbevordering van bestaand kader

• brengt het vrijwilligerspotentieel van de vereniging in kaart

• behartigt de belangen van de vrijwilligers: waardering, goede afspraken, condities/omstandigheden etc