Nieuws

Uitnodiging en Agenda Algemen LedenVergadering Lewabo

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de  Algemene Ledenvergadering van tennisvereniging Lewabo op:

Woensdag 21 maart 2018

Locatie: Zomerclubhuis Lewabo

Aanvang 20.00 uur

De agenda staat bij Lees meer>>

1. Opening

2 . Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 16 maart 2017
     De notulen zijn inzichtelijk op het besloten deel van de website en zijn ook ter vergadering b
eschikbaar. <link>

3. Verslag van het bestuur/commissies

4. Financieel verslag van de penningmeester

    Stukken liggen vanaf heden ter inzage, Bikkeldam 30, Horssen, na telefonische afspraak 06-22437817 en zullen ook ter vergadering worden uitgereikt)

5. Verslag kascommissie, bestaande uit: Her Verheijden en Joost Huisman

6. Verkiezing kascommissie 2018

7. Contributie 2019

     Het bestuur stelt de volgende contributies voor 2019 voor :

Doelgroep

Normaal tarief

 

Introductietarief

(eerste jaar)

Senioren 25+

125,00

 

85,00

Senioren 18-25

72,50

 

50,00

Junioren 13-18

67,50

72,50 – 5 sponsoring

50,00

Junioren 12-

50,00

55,00 – 5 sponsoring

25,00

 

8. Beleidsplan 2018-2022

    Er zal een korte presentatie gegeven worden over de voorgestelde missie/visie, doelstellingen en organisatiestructuur.

9. Bestuurssamenstelling

  • Nieuwe bestuursstructuur 

-  3 leden dagelijks bestuur : voorzitter, penningmeester, secretaris

-  6 commissies

 

 

 

 

  • Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar is:  Mariëlle van den Bos, voorzitter Paul van Maren stelt zich beschikbaar voor deze functie na september 2018.  Mariëlle zal deze functie tot september waarnemen. Het bestuur stelt voor om hem te benoemen.
  • Aftredend en niet herkiesbaar is: Inge Vink, secretaris. Er heeft zich nog geen kandidaat beschikbaar gesteld voor deze functie. Het  bestuur nodigt haar leden uit zich verkiesbaar te stellen.
  • Aftredend en niet herkiesbaar is: Patrick Huisman, penningmeester. Eric de Jong stelt zich beschikbaar voor deze functie. Het bestuur stelt voor om hem te benoemen.
  • Aftredend en niet herkiesbaar is: Kim van de Hurk, bestuurslid.  In de nieuwe structuur wordt deze functie anders ingevuld.
  • Aftredend en niet herkiesbaar is: Vincent de Jong, bestuurslid.  In de nieuwe structuur wordt deze functie anders ingevuld.

Wanneer er vanuit de leden bezwaren tegen bovengenoemde voorstellen zijn, of (andere)kandidaten zich beschikbaar willen stellen, dan kan dat tot 2 dagen voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering. Voorstellen kunnen ingediend worden bij het secretariaat van Lewabo via emailadres secretariaat@lewabo.nl )

9. Overige voorstellen

Leden zijn in de gelegenheid om extra voorstellen in te dienen. Deze  moeten 24 uur voor aanvang van de vergadering bij het secretariaat van Lewabo zijn ingediend via het emailadres secretariaat@lewabo.nl .

10. Rondvraag

11. Sluiting

« Terug

» Nieuws archief